• การพัฒนา CC-List
  • ติดต่อ 02-298-0766-67

ประชาพิจารณ์การพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6 (TDRG Version 6 )

“แสดงความคิดเห็น” เปลี่ยนหายนะเป็นคำตอบ

TDRG Version 6.0 ใกล้จะคลอดแล้ว พร้อมใช้งาน 1 ตุลาคม 2559
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาพิจารณ์ TDRG Version 6.0 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เพื่อให้ทีมวิจัยพัฒนาได้ทราบความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะผู้สนใจเรื่องผลกระทบน้ำหนักสัมพัทธ์ต่อการได้รับการชดเชยของโรงพยาบาล หรือ ต่อสถานะทางการคลังของกองทุน

 เอกสารเกี่ยวกับการประชาพิจารณ์ TDRG 6.0

สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ลงทะเบียนที่นี่ โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท

จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 24:00 น.

 

การปรับปรุงรหัส ICD สำหรับใช้ใน TDRG version 6.0

การเปลี่ยนแปลงหนึ่งในการพัฒนา TDRG Version 6.0 คือการ update รหัส ICD ซึ่งมีสรุปการเปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดในเอกสารเพื่อการศึกษา "สรุปupdate ICD-10-2010to2016 (rev590514).pdf" และ "สรุปUpdate ICD-9-CM 2010to2015 (Rev590514).pdf"

สำหรับ รหัส ICD ฉบับสมบูรณ์ ที่ใช้ใน TDRG Version 6.0 ดังรายละเอียดในเอกสารเพื่อการศึกษา "ICD10 WHO 2016 final draft.pdf" และ "ICD9CM Proc 2015 final draft.pdf"

จึง ขอเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาและทดลองใช้งาน รหัส ICD ที่ update นี้ และหากพบข้อบกพร่องประการใด โปรดแจ้งมายังศรท. เพื่อนำไปทบทวน และปรับปรุง/แก้ไข โดยสามารถแจ้งผ่าน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ www.facebook.com/casemix

เอกสารประกอบการบรรยาย “Roadmap Towards Thai DRG version 6.0”

เอกสารประกอบการบรรยาย “Roadmap Towards Thai DRG version 6.0” ในการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.0  ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานของ ศรท. โดย นายแพทย์สุเมธี  เชยประเสริฐ

ระบบกลุ่มโรคร่วม หรือ CaseMix Classification System ที่มีการพัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบัน

ระบบกลุ่มโรคร่วม หรือ CaseMix Classification System ที่มีการพัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบัน

  • Thai Diagnosis Related Group (TDRG) หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ใช้สำหรับกรณีผู้ป่วยใน (Inpatient, IP) ระยะเฉียบพลัน โดยมีการพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และได้เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันมีการพัฒนามาแล้ว 5 ฉบับ และขณะนี้กำลังดำเนินการพัฒนาฉบับที่ 6.0
  • Sub-Acute-Non-Acute Patient (SNAP) กลุ่มผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลัน ในออสเตรเลียใช้สำหรับกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation), การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care), การบริบาลจิตเวชผู้สูงอายุ (Psychogeriatric care), ภาวะสมองพิการในเด็ก (Cerebral palsy), ภาวะความจำเสื่อม (Dementia) และ การผิดรูปต่างๆ (Deformities) เป็นต้น ซึ่งพัฒนาแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2553 พร้อม TDRG ฉบับที่ 5 มีการทดลองนำร่องการใช้งาน แต่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างเป็นทางการ 
  • Thai Mental Health CaseMix Classification (TMHCC) ใช้สำหรับกรณีโรคจิตเวช ได้พัฒนาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2553 พร้อม TDRG ฉบับที่ 5 แต่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างเป็นทางการ
  • Thai Ambulatory CaseMix - Continuous Care (TAC-CoC) กลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกที่ดูแลต่อเนื่อง ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทยทำการพัฒนาเพื่อใช้สำหรับกรณีผู้ป่วยนอก (Outpatient, OP) ใน 3 โรคเรื้อรัง (ได้แก่ เบาหวาน ความดันเลือดสูง และไขมันในเลือดสูง) สำหรับการเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยเริ่มแนวคิดปี พ.ศ. 2555 

เอกสารแจ้งการ Update ICD-10 โดย WHO เดือนมกราคม 2556

       ตามที่ WHO ได้รวบรวมรหัส ICD 10 ที่มีการปรับปรุง  และได้ประกาศในเดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมา ซึ่งจะต้องพิจารณานำมาใช้ในระบบ Thai DRG ฉบับต่อไปนั้น ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณารายการรหัส ICD 10 ที่ WHO ประกาศการปรับปรุง รายละเอียดในไฟล์ “2_update ICD 10 -Rev570421_Sumethee.pdf

        ทั้งนี้ โปรดแจ้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงรหัส ICD 10 ดังกล่าว พร้อมรายละเอียด  ภายในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยสามารถแจ้งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ www.facebook.com/casemix

        ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ได้รับจากทุกท่านตลอดมา