• เทิดไท้องค์ราชันย์
  • การตรวจสอบเวชระเบียน (Coding Audit) ของสถานพยาบาลในกองทุนประกันสังคม ประจำปี 2556
  • ติดต่อ - สอบถาม

ข่าวอาจารย์ นายแพทย์ไชยยศ ประสานวงค์

อาจารย์นายแพทย์ไชยยศ  ประสานวงค์...รองผู้อำนวยการสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) และผู้บริหารศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) ผู้ร่วมก่อตั้ง ศรท. และรับภาระงานพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบเคสมิกซ์ (CaseMix Capacity Building: CCB)  ได้จากพวกเราไปอย่างไม่คาดฝัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556    ...นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเคสมิกซ์ไทย... ศรท. ได้รับ “คำคมเคสมิกซ์” นี้จากท่านเมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จึงเป็นคำสั่งสอนสุดท้ายที่ท่านได้ฝากไว้ให้เป็นแนวคิดในการดำเนินงานต่อไป... “DRG หรือ casemix ใดๆ เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อช่วยให้เราเข้าใกล้ความจริงของข้อมูลผู้รับบริการในระบบสุขภาพ ไม่ใช่ของวิเศษที่จะใช้กับทุกเรื่องได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  ไขควงก็เหมาะที่จะใช้ขันน็อต ไม่ได้เอาไว้ตอกตะปู

 

เอกสารประกอบการการอภิปรายหัวข้อ "Thai DRG Version 5.2 : ผลกระทบและแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การอภิปรายในการประชุมเครือสถาบันแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 49 ที่มีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นเจ้าภาพ หัวข้อ "Thai DRG Version 5.2 : ผลกระทบและแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร" โดยทีมงาน ศรท ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมผลกระทบ ความเปลี่ยนแปลง ความเห็นในการพัฒนา และแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร

  • “TDRG52 Impact และ TDRG511 VS TDRG52” โดย นพ.ประดิษฐ์ สมประกิต

(link file : LN5603_UHOSNET#49_1_560809.pdf)

  • “ปัญหาและแนวทางจัดการคุณภาพข้อมูลสำหรับพัฒนา Thai DRG V 5.2 (Recalibration)” โดย นพ.ธรา ธรรมโรจน์

(link file : LN5604_UHOSNET#49_2_560809.pdf)

  • “Thai DRG version 5.2 : ผลกระทบ และแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร” โดย ศ. ดร. นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

(link file : LN5605_UHOSNET#49_3_560809.pdf)

  • ดำเนินการอภิปรายโดย พญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย

(link file : LN5606_UHOSNET#49_4_560809.pdf)

เอกสารประกอบการบรรยาย "Case Mix, Diagnosis Related Group and ICD Coding" เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การบรรยายพิเศษในหลักสูตร Healthcare CIO 2013 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยทีมงาน ศรท ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเคสมิกซ์, DRG และ ICD รวมถึงระบบสารสนเทศเคสมิกซ์

  • "Case Mix, Diagnosis Related Group and ICD Coding" โดย พญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย (link file : LN5601_RAMA(CIO)_1_560802.pdf)

 

  • "ระบบสารสนเทศเคสมิกซ์ (CaseMixInformation Technology)" โดย ทวีศักดิ์ พุทธวรรณไชย (link file : LN5602_RAMA(CIO)_2_560802.pdf)

CaseMix Index (ตอนที่ 2)

CaseMix Index ตอนที่ 2 โดยผู้เขียนท่านเดิม ลงลึกในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงค่า CMI และสรุปแนวทางแก้ไขหลากหลายแนวทาง สำหรับผู้ที่สนใจจะนำดัชนีชี้วัดการบริการของสถานพยาบาลไปใช้ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับ

CaseMix Index (ตอนที่ 1)

การพัฒนา Thai DRG Version 5.2 สร้างคำถามที่เกี่ยวข้องกับค่าต่างๆ ที่ได้จากการคำนวณของระบบเคสมิกซ์ขึ้นมามากมาย หนึ่งในนั้นคือ CMI (CaseMix Index) หรือ ดัชนี (Index) ที่ใช้บอกถึงส่วนผสม (Mix) ของผู้ป่วย (Case) CaseMix Facilitator ท่านหนึ่งได้เขียนบทความ CaseMix Index (ตอนที่ 1) อธิบายค่า CMI ที่อาจใช้แสดงถึง ศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน มาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจเบื้องต้น

 

Recalibration และการเปลี่ยนแปลงของ RW

การพัฒนา Thai DRG Version 5.2 เพิ่งผ่านพ้นไป CaseMix Facilitator ท่านหนึ่งได้เขียนบทความ "Recalibration และการเปลี่ยนแปลงของ RW" อธิบาย Recalibration ด้วยภาษาง่ายๆ และเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ RW