• การพัฒนา CC-List
  • ติดต่อ - สอบถาม

เอกสารประกอบการบรรยาย “Roadmap Towards Thai DRG version 6.0”

เอกสารประกอบการบรรยาย “Roadmap Towards Thai DRG version 6.0” ในการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.0  ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานของ ศรท. โดย นายแพทย์สุเมธี  เชยประเสริฐ

เอกสารแจ้งการ Update ICD-10 โดย WHO เดือนมกราคม 2556

       ตามที่ WHO ได้รวบรวมรหัส ICD 10 ที่มีการปรับปรุง  และได้ประกาศในเดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมา ซึ่งจะต้องพิจารณานำมาใช้ในระบบ Thai DRG ฉบับต่อไปนั้น ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณารายการรหัส ICD 10 ที่ WHO ประกาศการปรับปรุง รายละเอียดในไฟล์ “2_update ICD 10 -Rev570421_Sumethee.pdf

        ทั้งนี้ โปรดแจ้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงรหัส ICD 10 ดังกล่าว พร้อมรายละเอียด  ภายในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยสามารถแจ้งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ www.facebook.com/casemix

        ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ได้รับจากทุกท่านตลอดมา

เอกสารประกอบการการอภิปรายหัวข้อ "Thai DRG Version 5.2 : ผลกระทบและแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การอภิปรายในการประชุมเครือสถาบันแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 49 ที่มีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นเจ้าภาพ หัวข้อ "Thai DRG Version 5.2 : ผลกระทบและแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร" โดยทีมงาน ศรท ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมผลกระทบ ความเปลี่ยนแปลง ความเห็นในการพัฒนา และแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร

  • “TDRG52 Impact และ TDRG511 VS TDRG52” โดย นพ.ประดิษฐ์ สมประกิต

(link file : LN5603_UHOSNET#49_1_560809.pdf)

  • “ปัญหาและแนวทางจัดการคุณภาพข้อมูลสำหรับพัฒนา Thai DRG V 5.2 (Recalibration)” โดย นพ.ธรา ธรรมโรจน์

(link file : LN5604_UHOSNET#49_2_560809.pdf)

  • “Thai DRG version 5.2 : ผลกระทบ และแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร” โดย ศ. ดร. นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

(link file : LN5605_UHOSNET#49_3_560809.pdf)

  • ดำเนินการอภิปรายโดย พญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย

(link file : LN5606_UHOSNET#49_4_560809.pdf)

ข่าวอาจารย์ นายแพทย์ไชยยศ ประสานวงค์

อาจารย์นายแพทย์ไชยยศ  ประสานวงค์...รองผู้อำนวยการสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) และผู้บริหารศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) ผู้ร่วมก่อตั้ง ศรท. และรับภาระงานพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบเคสมิกซ์ (CaseMix Capacity Building: CCB)  ได้จากพวกเราไปอย่างไม่คาดฝัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556    ...นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเคสมิกซ์ไทย... ศรท. ได้รับ “คำคมเคสมิกซ์” นี้จากท่านเมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จึงเป็นคำสั่งสอนสุดท้ายที่ท่านได้ฝากไว้ให้เป็นแนวคิดในการดำเนินงานต่อไป... “DRG หรือ casemix ใดๆ เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อช่วยให้เราเข้าใกล้ความจริงของข้อมูลผู้รับบริการในระบบสุขภาพ ไม่ใช่ของวิเศษที่จะใช้กับทุกเรื่องได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  ไขควงก็เหมาะที่จะใช้ขันน็อต ไม่ได้เอาไว้ตอกตะปู

 

เอกสารประกอบการบรรยาย "Case Mix, Diagnosis Related Group and ICD Coding" เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การบรรยายพิเศษในหลักสูตร Healthcare CIO 2013 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยทีมงาน ศรท ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเคสมิกซ์, DRG และ ICD รวมถึงระบบสารสนเทศเคสมิกซ์

  • "Case Mix, Diagnosis Related Group and ICD Coding" โดย พญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย (link file : LN5601_RAMA(CIO)_1_560802.pdf)

 

  • "ระบบสารสนเทศเคสมิกซ์ (CaseMixInformation Technology)" โดย ทวีศักดิ์ พุทธวรรณไชย (link file : LN5602_RAMA(CIO)_2_560802.pdf)